یه روز میای خونه

ثمره عشقمونو با محبت بغل میکنی

باهاش بازی میکنی بعد میای پیش من که اخم کردم

میگی ووروجک چرا اخم کردی؟میگم چرا اول نیومدی بوس منو بدی؟

توهم بغلم کنی و بگی:آخ فدای خانوم کوچولوی حسود خودم بشم

بعدم بوسم کنی و بگی آشتی؟؟ منبع : تموم شد...میشه؟؟
برچسب ها :